User Tools

Site Tools


Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:manuals:2big-tbt2:raid [02 Apr, 2015 03:28] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +{{indexmenu_n>​08}}
  
 +====== Hantera RAID ======
 +
 +===== Om RAID-lägen =====
 +
 +Tabellen nedan ger en översikt över de olika RAID-lägena:​
 +
 +^ RAID-läge ^ Kapacitet ^ Skydd ^ Hastighet ^ Fabriksinställning ^
 +| SNABB (RAID 0) | 100% | Inget | Utmärkt | Ja |
 +| SAFE (RAID 1) | 50% | Utmärkt | Bra | Nej |
 +| JBOD | 100% | Inget | Bra | Nej |
 +
 +**FAST (RAID 0):** RAID 0 är det snabbaste RAID-läget. I ett RAID 0-system läggs tillgängliga resurser för varje hårddisk samman så att en logisk volym monteras på datorn. Detta läge erbjuder bäst prestanda men inget dataskydd om en hårddisk skulle sluta fungera.
 +
 +{{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-raid-fast.jpg?​250|}}
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +**SAFE (RAID 1):** RAID 1 erbjuder datasäkerhet eftersom alla data skrivs till varje hårddisk samtidigt. I händelse av fel på en hårddisk är alla data fortfarande tillgängliga på den andra hårddisken. På grund av tiden det tar att skriva data två gånger är prestandan reducerad jämfört med RAID 0. RAID 1 är ett bra val när säkerhet är viktigare än hastighet. Med RAID 1 minskar dock det tillgängliga utrymmet med 50 % på grund av att samma data skrivs till båda hårddiskarna.
 +
 +{{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-raid-safe.jpg?​250|}}
 +
 +**JBOD:** Hårddiskar är oberoende i en JBOD-konfiguration. Du kan skriva data till en hårddisk utan att det påverkar den andra hårddisken. En fördel med denna konfigurering är den hundraprocentiga tillgängligheten av hårddiskens totala lagringskapacitet. Den erbjuder dock inte redundans, och all data försvinner om den bara finns på en enda hårddisk och denna går sönder.
 +
 +{{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-raid-jbod.jpg?​250|}}
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +===== Ändra RAID-läge =====
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** Vid ändring av RAID-läge raderas data som lagrats på LaCie 2big-enheten. Säkerhetskopiera alla data innan du ändrar RAID-läge.</​note>​
 +
 +Ta fram RAID-verktyget som medföljer enheten och bestäm vilket RAID-läge du vill använda innan du går vidare till anvisningarna nedan.
 +  - Avmontera LaCie 2big-enhetens volymer från datorn (se [[unmounting|]]).
 +  - Stäng av enheten med hjälp av LED-knappen (se [[led|]]).
 +  - Ta bort åtkomstluckan för att komma åt val- och bekräftelseknapparna för RAID (se [[connection]]). Enheten måste vara ansluten till strömkälla under tiden.
 +  - Tryck in och håll knappen SELECT nedtryckt med den vassa änden av RAID-verktyget. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-raid03.png?​400|}} \\ \\ 
 +  - Starta produkten genom att trycka på den främre LED-knappen utan att släppa upp SELECT-knappen.
 +  - LED-lamporna för samtliga RAID-lägen blinkar till innan LED-lampan för det aktuella RAID-läget tänds och blinkar. Tryck på SELECT-knappen med RAID-verktyget för att växla mellan lägena. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-raid04.png?​400|}} \\ \\
 +  - När LED-lampan för önskat RAID-läge är tänd, tryck då på CONFIRM-knappen med RAID-verktyget. **VIKTIGT:​** Tryck på BEKRÄFTA inom fem sekunder efter att önskat läge valts, annars återgår konfiguration till det ursprungliga RAID-läget. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-raid05.png?​400|}} \\ \\
 +  - Datorn uppmanar dig att initiera den nya RAID-volymen. Du måste initiera och formatera hårddiskarna för att kunna använda dem med din dator (se [[formatting|]]).
 +  - Sätt tillbaka åtkomstluckan för att skydda kabelanslutningarna.
 +
 +<note technical>​**Tekniskt anmärkning:​** Proceduren kommer att avvika något från beskrivningen ovan om gränssnittskabeln inte är ansluten till sin port under ändringen av RAID-läget. Enheten kommer att stängas av när RAID-läget har ändrats.</​note>​
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** Utför åtgärderna i stegen ovan på nytt om RAID-läget inte har ändrats. Följ anvisningarna noga och se till att välja CONFIRM så snart LED-lampan växlar till önskat RAID-läge.</​note>​
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Konfigurationstider för RAID ====
 +I tabellen nedan anges uppskattad tid för konfigurering av RAID.
 +^ RAID ^ Tidsåtgång ^
 +| FAST | Mindre än en minut |
 +| Säker | Från flera timmar upp till en eller flera dagar (se anmärkning nedan) |
 +| JBOD | Mindre än en minut |
 +
 +Tiden det tar för att slutföra RAID SAFE-synkroniseringen beror på den totala hårddiskkapaciteten. Även om synkroniseringen kan ta flera timmar kan du börja använda volymen direkt genom att initiera den med operativsystemets diskverktyg (se [[formatting|]]). ​
 +
 +Prestandan kan påverkas under pågående RAID-synkronisering.
 +
 +==== Automatisk avstängning och RAID SAFE-synkronisering ====
 +I normala fall stängs LaCie 2big-enheten av när datorn stängs av. Enheten förblir dock påslagen om RAID SAFE-synkronisering pågår.
© LaCie 2021