User Tools

Site Tools


Garantiinformation

LaCie erbjuder bästa möjliga service och support under hela garantins varaktighet. Våra ett-, två- och treårsförsäkringar innefattar fullständiga och kompletterande webbaserade resurser, kunnig teknisk servicepersonal och världsomspännande reparations- och utbytessupport. För att använda garantin kontaktar du LaCie Support på www.lacie.com/support/ där du finner online-support och kontaktinformation. Du kan också kontakta representanter på inköpsstället för ytterligare information.

Standardgarantin varierar beroende på produkt. För att kontrollera garantistatus och se vilken standardgaranti som gäller för din produkt, skriv in produktens serienummer på sidan www.lacie.com/support. Om det inte visar någon garanti under produktens namn innebär det att garantin har utlöpt.

Uppgradering av garanti

Om du vill förlänga garantin kan du köpa Silver, Gold eller Platinum Care, och även Advanced Exchange. För mer information, se www.lacie.com/warranties.

Juridisk information

En begränsad standardgaranti från LaCie är inkluderad för alla produkter. Läs villkor och bestämmelser nedan.

LaCie:s begränsade garanti

LaCie (”LaCie”) garanterar den ursprunglige köparen att denna produkt ska vara fri från fel vad gäller tillverkningsmaterial och tillverkning under en period motsvarande ett (1), två (2), tre (3) eller fem (5) år, beroende på modell, gällande från och med det datum som LaCie har levererat produkten och när produkten används på normalt sätt och underhållsarbeten utförs efter behov. Om fel uppstår som täcks av garantin enligt beskrivning härovan, ska felet endast åtgärdas av LaCie medelst (i) reparation eller utbyte av produkten utan någon kostnad för ägaren eller, om reparation inte är möjlig eller om ersättningsprodukt inte finns tillgänglig, att (ii) återbetala inköpssumman till gällande marknadsvärde. Köparen är medveten om och godkänner att LaCie har rätt att byta ut produkten mot en ny eller en reparerad produkt. För att garantin ska verka enligt ovanstående måste köparen under garantitidens verkan återsända produkten tillsammans med (i) en kopia av inköpsfakturan för verifiering av garantins giltighet; (ii) ett bekräftelsenummer för återsända varor; (iii) köparens namn, adress och telefonnummer; (iv) en kopia av köpehandlingen med LaCie:s serienummer som bevis för inköpsdatum i detaljhandeln; och (v) en beskrivning av felet. Alla transportkostnader i och med produktens återsändande ligger på köparen. Varan måste återsändas till LaCie i samma land där varan inköptes i detaljhandeln. Garantin täcker endast hårdvaror. LaCie-programvaror, media och handböcker är licensierade och eventuellt gällande garantier täcks av annan, skriftlig överenskommelse. Garantin upphör att gälla om varan har misskötts eller skadats till följd av olyckshändelse, misskötsel eller felanvändning, om varan har ändrats utan tillstånd från LaCie eller om produktens serienummer har avlägsnats eller förstörts. Om köparen har inhandlat en LaCie Advance Care Option (ACO) tillsammans med denna utrustning, gäller denna ACO i tre (3) år från och med aktiveringen av densamma.

MED UNDANTAG FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM BESKRIVS HÄR OVAN SÄLJS ALLA PRODUKTER ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH LACIE FRÅNSÄGER ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG LAGSTADGAD, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. UTAN ATT VIDARE BEGRÄNSA DET GENERELLA INNEHÅLLET AV VAD SOM NÄMNTS HÄROVAN, TÄCKER GARANTIN INTE (1) PRESTANDA ELLER RESULTAT SOM UPPNÅS VID ANVÄNDANDET AV DENNA VARA, (2) ATT PRODUKTEN ÄR LÄMPLIG FÖR KÖPARENS ÄNDAMÅL, (3) ATT HANDBOKEN ÄR FELFRI OCH (4) ATT DATA GÅR FÖRLORADE TILL RESULTAT AV VARANS ANVÄNDANDE. KÖPAREN ÅTAR SIG ALLT ANSVAR FÖR PRESTANDA OCH RESULTAT AV VARANS ANVÄNDANDE. DE GARANTIER OCH ÅTGÄRDER SOM NÄMNS HÄROVAN ÄR EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA, VARE SIG MUNTLIGA, SKRIFTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

Denna begränsade garanti täcker endast hårdvaror som tillverkats av LaCie och som kan identifieras via varumärket LaCie, varumärke eller logo som fästs på dessa varor. Denna begränsade garanti innefattar inte produkter som ej tillverkats av LaCie även om dessa produkter levererats tillsammans med LaCie-produkter. Tillverkare, leverantörer och utgivare andra än LaCie kan erbjuda sina egna garantier till slutanvändaren men LaCie, såvitt detta är tillåtet i lagen, levererar sina varor ”i befintligt skick”. Programvaror som distribueras av LaCie med eller utan varumärket LaCie (inklusive men inte begränsat till systemprogramvaror) täcks inte av denna begränsade garanti. Se medföljande licensavtal för information angående dina användarrättigheter.

LaCie garanterar inte felfri och oavbruten funktion av denna produkt. LaCie ansvara inte för skador som uppstått till resultat av underlåtande att iaktta instruktioner gällande varans användande. Denna garanti täcker inte: (a) förbrukningsvaror, såvida inte skadan har uppkommit till resultat av material- eller tillverkningsfel; (b) ytskador, inklusive men inte begräsat till repor, bucklor och trasiga plastdelar i portarna; © skador som orsakats av användning av produkter som ej är tillverkade av LaCie; (d) skador som uppkommit till resultat av olycka, misskötsel, översvämning, eldsvåda, jordbävning eller andra yttre omständigheter; (e) skador som uppkommit till resultat av felaktig eller otillåten användning enligt LaCies instruktioner; (f) skador som uppkommit till resultat av underhållsarbete (inklusive uppgraderingar och systemutbyggnad) som utförts av person som inte är representant för LaCie eller en av LaCie auktoriserad serviceleverantör; (g) produkt eller maskindel som ändrats med målsättningen att ändra funktionalitet eller kapacitet utan skriftligt godkännande från LaCie; eller (h) om något LaCie serienummer på produkten har avlägsnats eller förstörts.

Ingen återförsäljare, ombud eller anställd hos LaCie har rätt att göra ändringar eller tillägg till denna garanti.

Eventuella förlorade, korrumperade eller skadade data som uppstår i samband med användning av en LaCie-enhet ankommer på användarens eget ansvar och LaCie ska aldrig under några omständigheter hållas ansvariga för återvinnande eller återställande av sådana data. För att förhindra förlust av viktiga data rekommenderar LaCie att du gör TVÅ säkerhetskopior av alla dina data, t.ex. en kopia på en extern hårddisk och en annan kopia antingen på din interna hårddisk, en annan extern hårddisk eller någon form av flyttbar lagringsmedia. På LaCie finner du en komplett serie av CD- och DVD-enheter. Gå in på vår webbsida om du behöver mer information om säkerhetskopior.

LACIE ANSVARAR INTE FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR TILL RESULTAT AV KONTRAKTSBROTT ELLER UNDER NÅGON JURIDISK TEORI, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, STILLASTÅENDE, GOODWILL, SKADOR PÅ ELLER UTBYTE AV UTRUSTNING OCH EGENDOM, OCH EVENTUELLA UTGIFTER FÖR ÅTERSTÄLLANDE, OMPROGRAMMERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAM ELLER DATA SOM LAGRATS I ELLER ANVÄNDS I SAMBAND MED LACIE-PRODUKTER ÄVEN OM DET HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Vissa stater tillåter inte utelämnande eller begränsning av underförstådda garantier eller ansvar för tillfälliga eller indirekta skador så det kan hända att ovanstående begränsning eller utelämnande inte gäller dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Ditt öppnande av förpackningen, användande av produkten eller ditt inskickande av bifogat registreringskort ska ses som en bekräftelse av och ditt godkännande av villkoren i detta avtal. Du godkänner vidare att detta utgör det hela och det enda avtalet mellan parterna och ska gälla över alla andra framställningar eller tidigare överenskommelser, muntliga eller skriftliga, inklusive övriga kommunikationer mellan parterna angående ämnet i detta avtal.

Läs noggrant all information om garantin och försiktighetsåtgärder gällande användning av din nya LaCie-produkt i användarhandboken. För produkter som har inhandlats i USA kan du kontakta LaCie på adressen 7555 Tech Center Drive, Tigard, Oregon 97223 USA. E-post: sales@lacie.com. Webbplats: www.lacie.com. Kundtjänst: 503-844-4503.

Service DOA

Ibland kan det hända att en nyinköpt produkt från LaCie inte fungerar. Vi gör allt vi kan för att förhindra detta men olyckligtvis kan sådant fortfarande inträffa. Om du har några problem med din produkt inom 15 dagar räknat från inköpsdagen, ber vi dig återlämna varan där du köpte den. Du måste visa ett inköpsbevis.

Varning

Glöm inte att säkerhetskopiera alla dina data innan du skickar din enhet till LaCie för reparation. LaCie kan inte under några omständigheter garantera att kvarvarande data på den återlämnade enheten inte skadas. Vi ersätter inte dataåtervinnande och kan inte hållas ansvariga för förlust av data på enheter eller media som återsänts till LaCie.

Alla varor som återsänds till LaCie måste vara säkert förpackade i originalförpackningen och porto förbetalt, med undantag för produkter som registrerats under tillvalet Advance Care.

© LaCie 2021 Senast uppdaterad : Jun 06, 2014