Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Wettelijke informatie

Copyrights

Copyright © 2023 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

Wijzigingen

Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen.

Federal Communication Commission-verklaring inzake storing

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Indien deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd om de storing proberen te verhelpen middels een van de volgende maatregelen:

  1. Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
  2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  3. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
  4. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie.

FCC-waarschuwing: Door het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor compliantie, kan de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komen te vervallen.

 

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen storingen aankunnen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Belangrijke informatie: FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling Deze apparatuur voldoet aan de vooropgestelde FCC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend op minimaal 20 cm afstand tussen de zender en uw lichaam.

Co-locatie of bediening van deze zender samen met een andere antenne of zender is verboden.

De beschikbaarheid van sommige specifieke kanalen en/of frequentiebanden voor de werking variëren per land en zijn in de fabriek geprogrammeerd in de firmware voor de bedoelde bestemming. De firmware-instelling is niet toegankelijk voor de eindgebruiker.

WEEE

Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product.

Handelsmerken

Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

Verklaring van CE-certificering van de fabrikant

Wij, LaCie, verklaren plechtig en onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Europese richtlijnen 1999/5/ EG (R&TTE), 2004/108/EG (EMC) en 2006/95/EG (Veiligheid). Het product voldoet aan de onderstaande normen en/ of documenten:

EN301489-1 v1.8.1 (2008 – 04)
EN301489-17 v2.1.1 (2009 – 05)
EN300328 v1.7.1 (2006-10)
EN 55022: 2006 + A1 2007
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 2008
EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
EN61000-4-2: 2008 ED. 2.0
EN61000-4-3: 2006 + A1: 2007 ED. 3.0
EN61000-4-4: 2004 ED. 2.0
EN61000-4-5: 2005 ED. 2.0
EN61000-4-6: 2008 ED. 3.0
EN61000-4-8: 2009 ED. 2.0
EN61000-4-11: 2004 ED. 2.0
EN60950-1 :2006 + A11: 2009

 

Verklaring van conformiteit voor Canada

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt.

Verklaring van overeenstemming voor Japan

Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer de apparatuur volgens de handleiding.

Verklaring van CE-certificering van de fabrikant

Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Richtlijnen inzake Elektromagnetische Compatibiliteit (2004/108/EG); Richtlijn inzake Laagspanning: 2006/95/EG

© LaCie 2023 Laatst gewijzigd : Sep 01, 2014